Õigusalane teave

For media.jpg

Kasutustingimsued

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) 

Registreeritud asukoht: Stockholm, Rootsi 

Reg. nr: 556012-6293

Alltoodud viited „SCA“, „meid“ või „meie“ on viited ettevõttele Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) kui antud veebisaidi („Sait“) pakkujale, välja arvatud juhul, kui teatud Sait või muu teenus ei teata seotusest teise üksusega, millest tulenevalt „SCA“ viitab nimetatud üksusele. Kasutustingimusi kohaldatakse Saitidele ja muudele teenustele, mida on nimetatud käesolevates kasutustingimustes.

SCA pakub Saidi teenuseid ja kohaldab neid kasutustingimusi vastavalt Rootsi seadusele. Kuna SCA Group hõlmab üksusi kõikjal maailmas, siis arvestage palun, et kui teine ettevõte nimetab ennast teatud Saidi või teenuse pakkujaks, võivad kohalduda selle riigi seadused, kus selline üksus tegutseb, ja need võivad sisaldada erinevaid või täiendavaid reegleid. Sellisel juhul kehtivad sellisele üksusele asukohariigis kohaldatavad õigusaktid seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Õiguslik teade

Käesoleval Saidil toodud materjale pakutakse teenusena klientidele SCA poolt ja need on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil kasutamiseks. Kooskõlas alltoodud tingimustega on lubatud alla laadida üks koopia.

Laadides alla mis tahes materjalid käesolevalt Saidilt, nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge Saiti kasutage ja ärge laadige sellelt alla ühtegi materjali.

Teave kaubamärgi kohta

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad SCA-le, tema tütarettevõtetele, seotud ettevõtetele või tema litsentsiandjatele või ühisettevõtte partneritele.

SCA kaubamärke ja tootenimetusi tohib kasutada ainult käesolevates kasutustingimustes sätestatud viisil või SCA eelneva kirjaliku nõusoleku korral.

SCA kaubamärkide kasutamine reklaamides ja SCA toodete reklaamikampaaniates nõuab asjakohast kinnitust.

Piiratud kasutus / litsents ühele koopiale

Kogu sisu sellel Saidil, nagu tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara, kuulub SCA-le või tema sisupakkujatele ning on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi õigustega. Sellel Saidil leiduvate mis tahes materjalide volitamatu kasutamine või levitamine võib rikkuda intellektuaalomandi, kaubamärgi ja/või muid õigusi ning sellisel juhul kohaldatakse tsiviilõiguslikku ja kriminaalvastutust.

Seda Saiti ega selle ühtegi osa ei tohi paljundada, duplitseerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ühelgi muul viisil ekspluateerida ega ärilisel eesmärgil kasutada, kui selleks puudub eelnev selgesõnaline kirjalik SCA luba. Te võite SCA Saitidel leiduvast teabest laadida alla ühe koopia ühte arvutisse ning kasutada seda ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil.

Te ei või seda teavet ärilisel eesmärgil muuta, kasutada ega edastada, samuti ei tohi te sellelt eemaldada autori- ega omandiõigust puudutavat teavet. Te nõustute, et olete vastutav materjalide volitamatu kopeerimise vältimise eest ja te peate tagama, et kõik teie organisatsiooni töötajad ja lepinguosalised - kui kohaldatav - järgivad neid piiranguid.

Te vastutate kõigi kohalduvate intellektuaalomandi õiguste järgimise eest. Me lubame teil teha sellest Saidist koopiaid juhukasutuseks lehe sirvimisel ja te võite välja printida koopiaid mõistlikus ulatuses isiklikuks kasutamiseks. Kogu muu kasutus on rangelt keelatud. Te ei tohi seda Saiti freimida ega linkida ühegi muu lehega peale avalehe, kui selleks puudub eelnev kirjalik luba.

SCA ei anna teile mingeid otseseid ega kaudseid õigusi mis tahes patentidele, autoriõigustele, kaubamärkidele või ärisaladust puudutavale teabele.

Lahtiütlus garantiidest

Käesolev informatsioon on esitatud ,,sellisena nagu see on," ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, kaasa arvatud turustatavuse, intellektuaalse omandiõiguse rikkumise või konkreetseks eesmärgiks sobivuse garantiita. Juhul, kui SCA lingib oma materjali kolmanda osapoole veebisaidile, toimub selline linkimine ainult kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil ja SCA ei vastuta sellisel veebisaidil esitatud andmete sisu ega täpsuse eest.

SCA ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kahjude eest, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, kahjud kasumi kaotamisest, äritegevuse katkemisest või andmete kaotsiminekust, mis tulenevad andmete kasutamisest või suutmatusest andmeid kasutada, isegi juhul, kui SCA-d on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest.

Lisaks sellele ei garanteeri SCA informatsiooni, teksti, graafika, linkide või muude üksuste, mis võivad selles informatsioonis sisalduda, täpsust ega täielikkust. SCA võib millal tahes ilma etteteatamata muuta seda sisu või selles kirjeldatud tooteid. SCA ei võta endale kohustust sellel Saidil sisalduvate andmete ja muude materjalide värskendamiseks.

Kasutajate kaastöö

Mis tahes andmeid ja muud infovahetust, mille te edastate või postitate sellel Saidil, käsitletakse mitte konfidentsiaalse, mitte eksklusiivse, kasutustasuta, tagasivõtmatu, all-litsentsitava ja mittekaubanduslikuna („Infovahetus“). SCA-l ei ole infovahetusega seoses mingeid kohustusi.

SCA võib infovahetust vabalt avaldada, kopeerida, levitada, kaasata ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, helide, teksti ja muude integreeritud üksustega mis tahes otstarbel, kaasa arvatud äriline ja mitteäriline kasutus.

Kui te esitate isiklikke andmeid sellele Saidile või SCA-le, annate SCA-le loa selliste andmete kasutamiseks teie andmete hindamise eesmärgil ning SCA toodete ja teenuste turustamiseks, kaasa arvatud õigus edastada andmeid kolmandatesse riikidesse ja postitada teie isiklikke andmeid Internetis. Isikuandmete sellisel viisil töötlemise korral tegutseb SCA vastavalt Rootsi seadusele ja te võite võtta SCA-ga ühendust ebatäpsete andmete korrigeerimiseks või teiste isikuandmeid puudutavate probleemide lahendamiseks.

Te ei tohi postitada infovahetust, mida võib pidada solvavaks või mis rikub eraelu puutumatust või mida võib pidada kaubandusturunduseks või muul viisil lubamatuks või ebasobivaks. SCA kustutab sellise infovahetuse, kui on sellest teadlikuks saanud ja me jätame endale õiguse mitte lubada teil meie Saiti või teenuseid kasutada.

Kolmanda osapoole teenuste kasutamisel, nt Facebook, võivad kohalduda kolmandate osapoolte tingimused. Facebook kohaldab kõigile Facebooki kasutajatele ja külastajatele oma õigusi ja kohustusi puudutavaid eeskirju ja me soovitame neid lugeda enne, kui kasutate sellise kolmanda osapoole teenuseid.

Muu

SCA võib neid kasutustingimusi millal tahes üle vaadata ja seda postitust värskenda.

SCA jätab endale oma äranägemisel õiguse (1) muuta seda õiguslikku teadet; (2) jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või (3) millal tahes Saidi kättesaadavust ette teatamata piirata.

Kui selle õigusliku teate mis tahes tingimus, klausel või säte osutub ebaseaduslikuks, vigaseks või kehtetuks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud tingimuste, klauslite või sätete kehtivust ega täidetavust.

Privaatsuspõhimõtted

Isikuandmete töötlemise poliitika

Ettevõtte Svenska Cellulosa Aktiebolaget (,,SCA”) ja tema tütarettevõtete (,,SCA” või ,,SCA Group”) eesmärgiks on tagada kõigile, kelle isikuandmeid SCA töötleb, alati kindlustunde, et nende privaatsus on kaitstud ja et isikuandmete kaitseks kasutusele võetud meetmed on piisavad. Vt ka SCA Group’i tegevusjuhendit.
SCA järgib kehtivaid riiklikke isikuandmete kaitse seadusi, mis reguleerivad üksikisikuid puudutavate andmete (,,isikuandmete") kogumist ja kasutamist ning käesolevaid privaatsuspõhimõtteid. Nende privaatsuspõhimõtete eesmärgiks on sätestada reeglid, mis puudutavad teie poolt meile antud või meie poolt teie kohta saadud isikuandmete kasutamist.
SCA või asjakohane tütarettevõte, nagu käesolevas dokumendis või asjakohasel Saidil on sätestatud, on andmetöötleja, kes vastutab käesolevalt kirjeldatavate isikuandmete töötlemise eest.

Informatsioon – isikuandmed

Isikuandmeid, kaasa arvatud selliseid andmeid nagu nimed ja aadressid, mille te SCA-le esitate, võidakse töödelda nii käsitsi kui ka arvutitega.
Teie poolt esitatud isikuandmeid töödeldakse selleks, et (i) hallata teie taotlusi või nõusolekuid, (ii) tagada informatsioon ja teenused, mis on seotud selliste taotluste või nõusolekutega, ja ka selleks, et (iii) korraldada turunduse ja klinditeeninduse järeltegevust ning (iv) müügi- ja tootearendust, nagu see on SCA poolt heaks kiidetud. Isikuandmeid esitades nõustute te järgima privaatsuspõhimõtetes ja kasutustingimustes sätestatud nõudeid.
On võimalik, et igal SCA Saitide külastamisel registreeritakse arvutikasutaja IP-aadress. Me kasutame IP-aadresse ka selleks, et hinnata SCA Saitide kasutatavust. (IP-aadress on kordumatu number, mis võimaldab tuvastada kasutaja Interneti-ühenduse ja seda numbrit kasutab teie veebibrauser automaatselt igal veebisaidi külastamisel.) Selline hindamine võib hõlmata ka andmete kogumist selle kohta, kuidas te Saiti kasutate, kaasa arvatud Saidi kasutamise jälgimine, et SCA saaks Saiti parendada ja teie kogemust isikupärastada, kohandades teile kuvatavat sisu, optimeerida kasutajakogemust ja teha kindlaks kasutamise sagedus. See võib kohalduda ka mis tahes teistele kasutajakontodele, mis teil võivad SCA-ga olla. Me võime ka teha kogutud andmete statistilist analüüsi.

Tundliku sisuga teave

Kui te edastate meile vabatahtlikult tundliku sisuga teavet iseenda kohta (näiteks teie füüsilist tervist puudutavaid andmeid), annate te tegelikult SCA-le nõusoleku töödelda tundliku sisuga teavet otstarbel, mis on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes (ja mis tahes teatises, mis puudutab esitatud andmete kasutamist seoses sellise kogumisega) ja sellises ulatuses, millest alates tuleb kehtiva seaduse kohaselt taotleda nõusolekut.

Tundliku sisuga teabe avaldamine kolmandatele osapooltele

SCA võib edastada teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele nagu partnerile või meie toodete turustajale, et tagada eesmärgi täitmine, milleks neid koguti.
Teie poolt esitatud andmeid võidakse eksportida teistele SCA Group'i osapooltele ja/või äripartneritele, kes asuvad Euroopa Liitu kuuluvates ja teistes riikides.
Olge äärmiselt ettevaatlik, kui esitate isikuandmeid Internetis. Te vastutate oma paroolide ja isikuandmete turvalisuse tagamise eest. Selle veebisaidi kasutamine tähendab, et olete teadlik nendest riskidest ja arvestate nendega.

Juurdepääs isikuandmetele ja nende korrigeerimine

Kui teil on küsimusi seoses sellega, kuidas me isikuandmeid töötleme või kui te leiate, et meie poolt töödeldud isikuandmed on ebaõiged või mittetäielikud, peaksite võtma ühendust selle SCA ettevõttega, mille nimi on Saidil nähtavalt esile toodud. Andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt võivad teil olla õigused isikuandmetele juurdepääsuks ja nendes leiduvate vigade parandamiseks. Selliseid õigusi järgitakse meie poolt nii suures ulatuses kui võimalik, et tagada meie seaduslike kohustuste täitmine.
Pöördumaks teenusepakkuja poole seoses privaatsuspõhimõtetega, võtke palun ühendust postiaadressil SCA, Box 200, 101 23 STOCKHOLM või e-posti aadressil info@sca.com.

Teave küpsiste kohta

Sellel Saidil kasutatakse küpsiseid. Antud jaotises kirjeldatakse küpsiste kasutamist ja selgitatakse, kuidas te saate küpsiseid säilitada või kustutada. 


Mis on küpsised? 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis edastatakse teie arvuti kõvakettale veebisaidilt. 

Need ei ole arvutiprogrammid, vaid väikesed andmefailid, mis võimaldavad veebisaitidel salvestada ja kasutada kasutaja sirvimisharjumusi puudutavat teavet. 

Enamik veebisaite kasutab küpsiseid, kuna need on osaks tööriistakastist, mis muudab Interneti kasutamise suurepäraseks kogemuseks. Küpsised võimaldavad veebisaitidel pakkuda isikupärastatud teenuseid (näiteks, pidades meeles sisselogimise andmeid, hoides tooteid ostukorvis või kuvades asjakohast sisu). 

Küpsiseid on erinevat tüüpi: ajutised küpsised (ehk seansiküpsised) kustutatakse, kui brauser sulgub; püsiküpsiseid ei kustutata, need säilivad kuni tegeliku kustutamise või aegumiseni (mis sõltub sellest, kui pikaks ajaks veebisait küpsiste kestuse programmeeris). 

Kuida küpsist kustutada? 

Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt. 

Võimalik, et saate küpsiseid oma brauseris keelata, kuid arvestage, et seda tehes kaotate paljud funktsioonid, mis on vajalikud veebisaidi korralikuks toimimiseks. 

Kui te soovite saada üksikasjalikumat teavet küpsiste kohta, tutvuge palun veebisaidiga aadressil www.aboutcookies.org, kust leiate põhjalikku ja sõltumatut teavet selle kohta, kuidas brauseri sätteid kasutades küpsiseid keelata ja kuidas kustutada küpsiseid, mis on arvutis juba olemas. 

Küpsiste kustutamiseks mobiiltelefonist peate lugema selle juhendit. 

Torki küpsiste loend 

Selleks, et saaksime anda teile isikupärastatud kogemuse, kasutab see Sait küpsiseid. Iga kord, kui te Saiti kasutate, edastatakse ja/või kasutatakse küpsiseid. Küpsised on kirjeldatud allpool.          


Otstarve Tüüp Aegumistähtaeg 1. või 3. osapool
Ostunimekirja töötlemine Funktsiooniküpsised Püsiküpsised Esimene isik
Nõusolek küpsiste kasutamise põhimõtetega (küpsiste kasutamine heaks kiidetud) Hädavajalikud küpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Facebook – Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Kolmas isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Google Analytics - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Google AdWords - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Kolmas isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine DoubleClick tulvar - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isik


Äärmiselt vajalikud küpsised - Need küpsised on olulised, et saaksite veebisaidil navigeerida ja selle funktsioone kasutada, nt juurdepääsu saamine veebisaidi kaitstud aladele. Nende küpsisteta ei saaks me pakkuda teile vajalikke teenuseid, nt ostu sooritamist. 
 
Jõudlusküpsised – Need küpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise kohta, näiteks milliseid lehti külastatakse kõige sagedamini ja kas veebilehtedelt saadakse veateateid. Need küpsised ei kogu külastajat identifitseerivat teavet. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on koondteave ja seetõttu anonüümne. Seda teavet kasutatakse ainult veebisaidi toimivuse parandamiseks. 
 
Funktsiooniküpsised – Need küpsised võimaldavad veebisaidil jätta meelde teie valikud (nt teie nimi, keel või regioon) ja pakkuda täiustatud isiklikke funktsioone. Nende küpsiste abil kogutavat teavet saab anonümiseerida ning need ei saa jälgida teie sirvimistoiminguid teistel veebisaitidel. 
 
Sihtotstarbelised ehk reklaamiküpsised – Neid küpsiseid kasutatakse, et pakkuda reklaame, mis on teie jaoks asjakohasemad ja vastavad paremini teie huvidele. Neid kasutatakse reklaamide kuvamiskordade piiramiseks ja ka reklaamikampaania efektiivsuse hindamiseks. Need paigaldatakse meie reklaamivõrkude poolt ettevõtte [SCA / Tena UK / Bodyform UK jne] loal. Need jätavad meelde, et olete veebisaiti külastanud ja seda teavet jagatakse teiste ettevõtetega, nt reklaamijatega. Sageli lingitakse sihtotstarbelisi ehk reklaamiküpsised saidi funktsioonidega, mida pakub teine ettevõte. 
 

Kasutustingimuste aktsepteerimine 

Kasutustingimusi aktsepteerides ning ka Saiti külastades ja kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Te võite ka nõustuda meiepoolse küpsiste kasutamisviisiga oma veebibrauseri sätete kaudu.  
 

Kasutajate kaastöö 

Võimalik, et SCA lubab teil postitada teavet, kommentaare või teisi materjale meie Saidil, sotsiaalmeedias või teistes võrguteenustes. Seda tehakse, et hõlbustada SCA-d ja meie tooteid puudutavat infovoogu. Kasutajate kaastööd puudutavad tingimused on sätestatud õiguslikus teates (vt ülalpool). 
 
Ärge edastage meile teavet teiste isikute kohta, kui teil pole selleks nende nõusolekut.


Printige Laadige alla