Õigusalane teave

Õigusalane teave

Kasutustingimused

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Registreeritud asukoht: Stockholm, Rootsi 
 
Registrinumber: 556325-5511
 
Alltoodud viited „Essity“, „meid“ või „meie“ on viited ettevõttele Essity AB (publ) kui antud veebisaidi („Sait“) pakkujale, välja arvatud juhul, kui teatud Sait või muu teenus ei teata seotusest teise üksusega, millest tulenevalt „Essity“ viitab nimetatud üksusele. Kasutustingimusi kohaldatakse Saitidele ja muudele teenustele, mida on nimetatud käesolevates kasutustingimustes.
 
Essity pakub Saidi teenuseid ja kohaldab neid kasutustingimusi vastavalt Rootsi seadusele. Kuna Essity Group hõlmab üksusi kõikjal maailmas, siis arvestage palun, et kui teine ettevõte nimetab ennast teatud Saidi või teenuse pakkujaks, võivad kohalduda selle riigi seadused, kus selline üksus tegutseb, ja need võivad sisaldada erinevaid või täiendavaid reegleid. Sellisel juhul kehtivad sellisele üksusele asukohariigis kohaldatavad õigusaktid seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Õiguslik teade

Käesoleval Saidil toodud materjale pakub Essity teenusena klientidele ja need on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil kasutamiseks. Kooskõlas alltoodud tingimustega on lubatud alla laadida üks koopia.

Laadides alla mis tahes materjalid käesolevalt Saidilt, nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge Saiti kasutage ja ärge laadige sellelt alla ühtegi materjali.


Teave kaubamärgi kohta

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad Essityle, tema tütarettevõtetele, seotud ettevõtetele või tema litsentsiandjatele või ühisettevõtte partneritele.

Essity kaubamärke ja tootenimetusi tohib kasutada ainult käesolevates kasutustingimustes sätestatud viisil või Essity eelneva kirjaliku nõusoleku korral.

Essity kaubamärkide kasutamine reklaamides ja Essity toodete reklaamikampaaniates nõuab asjakohast kinnitust.


Piiratud kasutus/litsents ühele koopiale

Kogu sisu sellel Saidil, nagu tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara, kuulub Essityle või tema sisupakkujatele ning on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi õigustega. Sellel Saidil leiduvate mis tahes materjalide volitamata kasutamine või levitamine võib rikkuda intellektuaalomandi, kaubamärgi ja/või muid õigusi ning sellisel juhul kohaldatakse tsiviilõiguslikku ja kriminaalvastutust.

Seda Saiti ega selle ühtegi osa ei tohi paljundada, duplitseerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ühelgi muul viisil ärilisel eesmärgil kasutada, kui selleks puudub Essity eelnev sõnaselge kirjalik luba. Te võite Essity Saitidel leiduvast teabest alla laadida ühe koopia ühte arvutisse ning kasutada seda ainult isiklikul, mitteärilisel, sisemisel eesmärgil.

Te ei või seda teavet ärilisel eesmärgil muuta, kasutada ega edastada, samuti ei tohi te sellelt eemaldada autori- ega omandiõigust puudutavat teavet. Te nõustute, et olete vastutav materjalide volitamata kopeerimise vältimise eest ja te peate tagama, et kõik teie organisatsiooni töötajad ja lepinguosalised – kui kohaldatav – järgivad neid piiranguid.

Te vastutate kõigi kohalduvate intellektuaalomandi õiguste järgimise eest. Me lubame teil teha sellest Saidist koopiaid juhukasutuseks lehe sirvimisel ja te võite välja printida koopiaid mõistlikus ulatuses isiklikuks kasutamiseks. Kogu muu kasutus on rangelt keelatud. Te ei tohi seda Saiti freimida ega linkida ühegi muu lehega peale avalehe, kui selleks puudub eelnev kirjalik luba.

Essity ei anna teile mingeid otseseid ega kaudseid õigusi mis tahes patentidele, autoriõigustele, kaubamärkidele või ärisaladust puudutavale teabele.


Lahtiütlus garantiidest

Käesolev informatsioon on esitatud „sellisena nagu see on", ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, kaasa arvatud turustatavuse, intellektuaalse omandiõiguse rikkumise või konkreetseks eesmärgiks sobivuse garantiita. Juhul kui Essity lingib oma materjali kolmanda osapoole veebisaidile, toimub selline linkimine ainult kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil ja Essity ei vastuta sellisel veebisaidil esitatud teabe sisu ega täpsuse eest.

Essity ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kahjude eest, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, kahjud kasumi kaotamisest, äritegevuse katkemisest või andmete kaotsiminekust, mis tulenevad andmete kasutamisest või suutmatusest andmeid kasutada, isegi juhul, kui Essity on saanud teate selliste kahjude võimalikkusest.

Lisaks sellele ei garanteeri Essity informatsiooni, teksti, graafika, linkide või muude üksuste, mis võivad selles informatsioonis sisalduda, täpsust ega täielikkust. Essity võib millal tahes ilma etteteatamata muuta seda sisu või selles kirjeldatud tooteid. Essity ei võta endale kohustust sellel Saidil sisalduvate andmete ja muude materjalide värskendamiseks.


Kasutajate kaastöö

Mis tahes andmeid ja muud infovahetust, mille te edastate või postitate sellel Saidil, käsitletakse mitte konfidentsiaalse, mitte eksklusiivse, kasutustasuta, tagasivõtmatu, all-litsentsitava ja mittekaubanduslikuna („Teabevahetus“). Essityl ei ole teabevahetusega seoses mingeid kohustusi.

Essity võib teabevahetust vabalt avaldada, kopeerida, levitada, kaasata ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, helide, teksti ja muude integreeritud üksustega mis tahes otstarbel, kaasa arvatud äriline ja mitteäriline kasutus.

Kui te esitate isiklikke andmeid sellele Saidile või Essityle, annate Essityle loa selliste andmete kasutamiseks teie andmete hindamise eesmärgil ning Essity toodete ja teenuste turustamiseks, kaasa arvatud õigus edastada andmeid kolmandatesse riikidesse ja postitada teie isiklikke andmeid Internetis. Isikuandmete sellisel viisil töötlemise korral tegutseb Essity vastavalt Rootsi seadusele ja te võite võtta Essityga ühendust ebatäpsete andmete korrigeerimiseks või teiste isikuandmeid puudutavate probleemide lahendamiseks.

Te ei tohi postitada teadet, mida võib pidada solvavaks või mis rikub eraelu puutumatust või mida võib pidada kaubandusturunduseks või muul viisil lubamatuks või ebasobivaks. Essity kustutab sellise infovahetuse, kui on sellest teadlikuks saanud ja me jätame endale õiguse mitte lubada teil meie Saiti või teenuseid kasutada.

Kolmanda osapoole teenuste kasutamisel, nt Facebook, võivad kohalduda kolmandate osapoolte tingimused. Facebook kohaldab kõigile Facebooki kasutajatele ja külastajatele oma õigusi ja kohustusi puudutavaid eeskirju ja me soovitame neid lugeda enne, kui kasutate sellise kolmanda osapoole teenuseid.


Muu

Essity võib neid kasutustingimusi millal tahes üle vaadata ja seda postitust värskenda.

Essity jätab endale oma äranägemisel õiguse 1) muuta seda õiguslikku teadet; 2) jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või 3) millal tahes Saidi kättesaadavust ette teatamata piirata.

Kui selle õigusliku teate mis tahes tingimus, klausel või säte osutub ebaseaduslikuks, vigaseks või kehtetuks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud tingimuste, klauslite või sätete kehtivust ega täidetavust.