Õigusalane teave

Õigusalane teave

Kasutustingimused

Essity Aktiebolag (publ) 
 
Registreeritud asukoht: Stockholm, Rootsi 
 
Registrinumber: 556325-5511
 
Alltoodud viited „Essity“, „meid“ või „meie“ on viited ettevõttele Essity AB (publ) kui antud veebisaidi („Sait“) pakkujale, välja arvatud juhul, kui teatud Sait või muu teenus ei teata seotusest teise üksusega, millest tulenevalt „Essity“ viitab nimetatud üksusele. Kasutustingimusi kohaldatakse Saitidele ja muudele teenustele, mida on nimetatud käesolevates kasutustingimustes.
 
Essity pakub Saidi teenuseid ja kohaldab neid kasutustingimusi vastavalt Rootsi seadusele. Kuna Essity Group hõlmab üksusi kõikjal maailmas, siis arvestage palun, et kui teine ettevõte nimetab ennast teatud Saidi või teenuse pakkujaks, võivad kohalduda selle riigi seadused, kus selline üksus tegutseb, ja need võivad sisaldada erinevaid või täiendavaid reegleid. Sellisel juhul kehtivad sellisele üksusele asukohariigis kohaldatavad õigusaktid seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Õiguslik teade

Käesoleval Saidil toodud materjale pakub Essity teenusena klientidele ja need on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil kasutamiseks. Kooskõlas alltoodud tingimustega on lubatud alla laadida üks koopia.

Laadides alla mis tahes materjalid käesolevalt Saidilt, nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge Saiti kasutage ja ärge laadige sellelt alla ühtegi materjali.


Teave kaubamärgi kohta

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad Essityle, tema tütarettevõtetele, seotud ettevõtetele või tema litsentsiandjatele või ühisettevõtte partneritele.

Essity kaubamärke ja tootenimetusi tohib kasutada ainult käesolevates kasutustingimustes sätestatud viisil või Essity eelneva kirjaliku nõusoleku korral.

Essity kaubamärkide kasutamine reklaamides ja Essity toodete reklaamikampaaniates nõuab asjakohast kinnitust.


Piiratud kasutus/litsents ühele koopiale

Kogu sisu sellel Saidil, nagu tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara, kuulub Essityle või tema sisupakkujatele ning on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi õigustega. Sellel Saidil leiduvate mis tahes materjalide volitamata kasutamine või levitamine võib rikkuda intellektuaalomandi, kaubamärgi ja/või muid õigusi ning sellisel juhul kohaldatakse tsiviilõiguslikku ja kriminaalvastutust.

Seda Saiti ega selle ühtegi osa ei tohi paljundada, duplitseerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ühelgi muul viisil ärilisel eesmärgil kasutada, kui selleks puudub Essity eelnev sõnaselge kirjalik luba. Te võite Essity Saitidel leiduvast teabest alla laadida ühe koopia ühte arvutisse ning kasutada seda ainult isiklikul, mitteärilisel, sisemisel eesmärgil.

Te ei või seda teavet ärilisel eesmärgil muuta, kasutada ega edastada, samuti ei tohi te sellelt eemaldada autori- ega omandiõigust puudutavat teavet. Te nõustute, et olete vastutav materjalide volitamata kopeerimise vältimise eest ja te peate tagama, et kõik teie organisatsiooni töötajad ja lepinguosalised – kui kohaldatav – järgivad neid piiranguid.

Te vastutate kõigi kohalduvate intellektuaalomandi õiguste järgimise eest. Me lubame teil teha sellest Saidist koopiaid juhukasutuseks lehe sirvimisel ja te võite välja printida koopiaid mõistlikus ulatuses isiklikuks kasutamiseks. Kogu muu kasutus on rangelt keelatud. Te ei tohi seda Saiti freimida ega linkida ühegi muu lehega peale avalehe, kui selleks puudub eelnev kirjalik luba.

Essity ei anna teile mingeid otseseid ega kaudseid õigusi mis tahes patentidele, autoriõigustele, kaubamärkidele või ärisaladust puudutavale teabele.


Lahtiütlus garantiidest

Käesolev informatsioon on esitatud „sellisena nagu see on", ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, kaasa arvatud turustatavuse, intellektuaalse omandiõiguse rikkumise või konkreetseks eesmärgiks sobivuse garantiita. Juhul kui Essity lingib oma materjali kolmanda osapoole veebisaidile, toimub selline linkimine ainult kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil ja Essity ei vastuta sellisel veebisaidil esitatud teabe sisu ega täpsuse eest.

Essity ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kahjude eest, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, kahjud kasumi kaotamisest, äritegevuse katkemisest või andmete kaotsiminekust, mis tulenevad andmete kasutamisest või suutmatusest andmeid kasutada, isegi juhul, kui Essity on saanud teate selliste kahjude võimalikkusest.

Lisaks sellele ei garanteeri Essity informatsiooni, teksti, graafika, linkide või muude üksuste, mis võivad selles informatsioonis sisalduda, täpsust ega täielikkust. Essity võib millal tahes ilma etteteatamata muuta seda sisu või selles kirjeldatud tooteid. Essity ei võta endale kohustust sellel Saidil sisalduvate andmete ja muude materjalide värskendamiseks.


Kasutajate kaastöö

Mis tahes andmeid ja muud infovahetust, mille te edastate või postitate sellel Saidil, käsitletakse mitte konfidentsiaalse, mitte eksklusiivse, kasutustasuta, tagasivõtmatu, all-litsentsitava ja mittekaubanduslikuna („Teabevahetus“). Essityl ei ole teabevahetusega seoses mingeid kohustusi.

Essity võib teabevahetust vabalt avaldada, kopeerida, levitada, kaasata ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, helide, teksti ja muude integreeritud üksustega mis tahes otstarbel, kaasa arvatud äriline ja mitteäriline kasutus.

Kui te esitate isiklikke andmeid sellele Saidile või Essityle, annate Essityle loa selliste andmete kasutamiseks teie andmete hindamise eesmärgil ning Essity toodete ja teenuste turustamiseks, kaasa arvatud õigus edastada andmeid kolmandatesse riikidesse ja postitada teie isiklikke andmeid Internetis. Isikuandmete sellisel viisil töötlemise korral tegutseb Essity vastavalt Rootsi seadusele ja te võite võtta Essityga ühendust ebatäpsete andmete korrigeerimiseks või teiste isikuandmeid puudutavate probleemide lahendamiseks.

Te ei tohi postitada teadet, mida võib pidada solvavaks või mis rikub eraelu puutumatust või mida võib pidada kaubandusturunduseks või muul viisil lubamatuks või ebasobivaks. Essity kustutab sellise infovahetuse, kui on sellest teadlikuks saanud ja me jätame endale õiguse mitte lubada teil meie Saiti või teenuseid kasutada.

Kolmanda osapoole teenuste kasutamisel, nt Facebook, võivad kohalduda kolmandate osapoolte tingimused. Facebook kohaldab kõigile Facebooki kasutajatele ja külastajatele oma õigusi ja kohustusi puudutavaid eeskirju ja me soovitame neid lugeda enne, kui kasutate sellise kolmanda osapoole teenuseid.


Muu

Essity võib neid kasutustingimusi millal tahes üle vaadata ja seda postitust värskenda.

Essity jätab endale oma äranägemisel õiguse 1) muuta seda õiguslikku teadet; 2) jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või 3) millal tahes Saidi kättesaadavust ette teatamata piirata.

Kui selle õigusliku teate mis tahes tingimus, klausel või säte osutub ebaseaduslikuks, vigaseks või kehtetuks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud tingimuste, klauslite või sätete kehtivust ega täidetavust.

Privaatsuspoliitika

(„Essity“ või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Essity kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.  1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid
 
Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Essity ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus,  veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.
 
Konto
Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel.   Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust. 
 
Loosimised:
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriinile. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada. 
 
Terviseandmed: 
Essity võib mõne toote tellimisel koguda ja töödelda ka teavet tervisliku seisundi kohta, mis on seotud toote tellimisega. Terviseandmed on delikaatsed andmed GDPRi tähenduses ja Essity võtab kõik vajalikud meetmed, et kaitsta selliseid delikaatseid andmeid vastavalt seadusele. Nõusoleku olemasolul kogub ja töötleb Essity terviseandmeid üksnes lepingulise suhte ja tootetellimuse täitmiseks, klienditeeninduse osutamiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks, õiguslike nõuete kaitsmiseks, kehtestamiseks ja teostamiseks ning kohandatud turunduseks.
 
 
2. Kolmandad isikud
 
 • Edastamine teenuse osutajatele
Essity võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Essity andmete töötlejana, et osutada Essity’le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. 
 
Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus. 
 
 • Teised vastuvõtjad
Essity võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega. 
 
 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine 
Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international- transfers/adequacy/index_en.htm loetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Essity võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil. 
 
3. Töötlemise õiguslikud alused

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
 
 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
 • töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
 • töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
 • töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
 • muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.
Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
 
 • olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • töötlemine on vajalik Essity või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
 • töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
 • töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;
 
Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.  Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi. 
 
4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada? 
Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.  Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).  Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.
 
Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. 
 
5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad
Antud veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat informatsiooni leiate meie küpsisepoliitikast.
 
6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?
Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Essity’l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.  
 
7. Võtke meiega ühendust

Kui soovite kasutada oma andmesubjekti õigusi või kui teil on muid küsimusi seoses käesoleva privaatsuspoliitikaga, esitage/saate oma taotluse e-posti aadressil:
 
 
Essity Aktiebolag (publ), Compliance&Ethics Team, P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Rootsi.