Õigusalane teave

For media.jpg

Kasutustingimsued

Essity Aktiebolag (publ) 

Registreeritud asukoht: Stockholm, Rootsi 

Reg. nr: 556325-5511

Alltoodud viited „Essity“, „meid“ või „meie“ on viited ettevõttele Svenska Cellulosa Aktiebolaget Essity (publ) kui antud veebisaidi („Sait“) pakkujale, välja arvatud juhul, kui teatud Sait või muu teenus ei teata seotusest teise üksusega, millest tulenevalt „Essity“ viitab nimetatud üksusele. Kasutustingimusi kohaldatakse Saitidele ja muudele teenustele, mida on nimetatud käesolevates kasutustingimustes.

Essity pakub Saidi teenuseid ja kohaldab neid kasutustingimusi vastavalt Rootsi seadusele. Kuna Essity Group hõlmab üksusi kõikjal maailmas, siis arvestage palun, et kui teine ettevõte nimetab ennast teatud Saidi või teenuse pakkujaks, võivad kohalduda selle riigi seadused, kus selline üksus tegutseb, ja need võivad sisaldada erinevaid või täiendavaid reegleid. Sellisel juhul kehtivad sellisele üksusele asukohariigis kohaldatavad õigusaktid seaduses sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Õiguslik teade

Käesoleval Saidil toodud materjale pakutakse teenusena klientidele Essity poolt ja need on mõeldud ainult informatiivsel eesmärgil kasutamiseks. Kooskõlas alltoodud tingimustega on lubatud alla laadida üks koopia.

Laadides alla mis tahes materjalid käesolevalt Saidilt, nõustute nende tingimustega. Kui te nendega ei nõustu, siis ärge Saiti kasutage ja ärge laadige sellelt alla ühtegi materjali.

Teave kaubamärgi kohta

Kõik nimed, logod ja kaubamärgid kuuluvad Essity, tema tütarettevõtetele, seotud ettevõtetele või tema litsentsiandjatele või ühisettevõtte partneritele.

Essity kaubamärke ja tootenimetusi tohib kasutada ainult käesolevates kasutustingimustes sätestatud viisil või Essity eelneva kirjaliku nõusoleku korral.

Essity kaubamärkide kasutamine reklaamides ja Essity toodete reklaamikampaaniates nõuab asjakohast kinnitust.

Piiratud kasutus / litsents ühele koopiale

Kogu sisu sellel Saidil, nagu tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara, kuulub Essity või tema sisupakkujatele ning on kaitstud Rootsi ja rahvusvaheliste intellektuaalomandi õigustega. Sellel Saidil leiduvate mis tahes materjalide volitamatu kasutamine või levitamine võib rikkuda intellektuaalomandi, kaubamärgi ja/või muid õigusi ning sellisel juhul kohaldatakse tsiviilõiguslikku ja kriminaalvastutust.

Seda Saiti ega selle ühtegi osa ei tohi paljundada, duplitseerida, kopeerida, müüa, edasi müüa ega ühelgi muul viisil ekspluateerida ega ärilisel eesmärgil kasutada, kui selleks puudub eelnev selgesõnaline kirjalik Essity luba. Te võite Essity Saitidel leiduvast teabest laadida alla ühe koopia ühte arvutisse ning kasutada seda ainult isiklikul ja mitteärilisel eesmärgil.

Te ei või seda teavet ärilisel eesmärgil muuta, kasutada ega edastada, samuti ei tohi te sellelt eemaldada autori- ega omandiõigust puudutavat teavet. Te nõustute, et olete vastutav materjalide volitamatu kopeerimise vältimise eest ja te peate tagama, et kõik teie organisatsiooni töötajad ja lepinguosalised - kui kohaldatav - järgivad neid piiranguid.

Te vastutate kõigi kohalduvate intellektuaalomandi õiguste järgimise eest. Me lubame teil teha sellest Saidist koopiaid juhukasutuseks lehe sirvimisel ja te võite välja printida koopiaid mõistlikus ulatuses isiklikuks kasutamiseks. Kogu muu kasutus on rangelt keelatud. Te ei tohi seda Saiti freimida ega linkida ühegi muu lehega peale avalehe, kui selleks puudub eelnev kirjalik luba.

Essity ei anna teile mingeid otseseid ega kaudseid õigusi mis tahes patentidele, autoriõigustele, kaubamärkidele või ärisaladust puudutavale teabele.

Lahtiütlus garantiidest

Käesolev informatsioon on esitatud ,,sellisena nagu see on," ilma mis tahes otsese või kaudse garantiita, kaasa arvatud turustatavuse, intellektuaalse omandiõiguse rikkumise või konkreetseks eesmärgiks sobivuse garantiita. Juhul, kui Essity lingib oma materjali kolmanda osapoole veebisaidile, toimub selline linkimine ainult kasutusmugavuse suurendamise eesmärgil ja Essity ei vastuta sellisel veebisaidil esitatud andmete sisu ega täpsuse eest.

Essity ei vastuta ühelgi juhul mis tahes kahjude eest, kaasa arvatud, ilma piiranguteta, kahjud kasumi kaotamisest, äritegevuse katkemisest või andmete kaotsiminekust, mis tulenevad andmete kasutamisest või suutmatusest andmeid kasutada, isegi juhul, kui Essity on teavitatud selliste kahjude võimalikkusest.

Lisaks sellele ei garanteeri Essity informatsiooni, teksti, graafika, linkide või muude üksuste, mis võivad selles informatsioonis sisalduda, täpsust ega täielikkust. Essity võib millal tahes ilma etteteatamata muuta seda sisu või selles kirjeldatud tooteid. Essity ei võta endale kohustust sellel Saidil sisalduvate andmete ja muude materjalide värskendamiseks.

Kasutajate kaastöö

Mis tahes andmeid ja muud infovahetust, mille te edastate või postitate sellel Saidil, käsitletakse mitte konfidentsiaalse, mitte eksklusiivse, kasutustasuta, tagasivõtmatu, all-litsentsitava ja mittekaubanduslikuna („Infovahetus“). Essity ei ole infovahetusega seoses mingeid kohustusi.

Essity võib infovahetust vabalt avaldada, kopeerida, levitada, kaasata ja/või muul viisil kasutada koos kõigi andmete, helide, teksti ja muude integreeritud üksustega mis tahes otstarbel, kaasa arvatud äriline ja mitteäriline kasutus.

Kui te esitate isiklikke andmeid sellele Saidile või Essity, annate Essity loa selliste andmete kasutamiseks teie andmete hindamise eesmärgil ning Essity toodete ja teenuste turustamiseks, kaasa arvatud õigus edastada andmeid kolmandatesse riikidesse ja postitada teie isiklikke andmeid Internetis. Isikuandmete sellisel viisil töötlemise korral tegutseb Essity vastavalt Rootsi seadusele ja te võite võtta Essity ühendust ebatäpsete andmete korrigeerimiseks või teiste isikuandmeid puudutavate probleemide lahendamiseks.

Te ei tohi postitada infovahetust, mida võib pidada solvavaks või mis rikub eraelu puutumatust või mida võib pidada kaubandusturunduseks või muul viisil lubamatuks või ebasobivaks. Essity kustutab sellise infovahetuse, kui on sellest teadlikuks saanud ja me jätame endale õiguse mitte lubada teil meie Saiti või teenuseid kasutada.

Kolmanda osapoole teenuste kasutamisel, nt Facebook, võivad kohalduda kolmandate osapoolte tingimused. Facebook kohaldab kõigile Facebooki kasutajatele ja külastajatele oma õigusi ja kohustusi puudutavaid eeskirju ja me soovitame neid lugeda enne, kui kasutate sellise kolmanda osapoole teenuseid.

Muu

Essity võib neid kasutustingimusi millal tahes üle vaadata ja seda postitust värskenda.

Essity jätab endale oma äranägemisel õiguse (1) muuta seda õiguslikku teadet; (2) jälgida ja eemaldada postitusi; ja/või (3) millal tahes Saidi kättesaadavust ette teatamata piirata.

Kui selle õigusliku teate mis tahes tingimus, klausel või säte osutub ebaseaduslikuks, vigaseks või kehtetuks või mis tahes põhjusel jõustamatuks, ei mõjuta see mingil viisil ülejäänud tingimuste, klauslite või sätete kehtivust ega täidetavust.

Privaatsuspõhimõtted

(„Essity“ või „meie“ või „me“) suhtume andmete puutumatusesse tõsiselt. Privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Essity kui vastutav töötleja andmekaitse üldmääruse (edaspidi GDPR – General Data Protection Regulation) ja eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva määruse (edaspidi e-privaatsuse määrus) kogub ja töötleb kasutajate isikuandmeid ja muud informatsiooni.

1. Isikuandmete kategooriad ja töötlemise eesmärgid

Metaandmed
Võite kasutada veebilehte või rakendust, esitamata oma isikuandmeid. Sellisel juhul kogub Essity ainult järgmisi teie kasutusest tulenevaid metaandmeid:
Viitelehekülg, juurdepääsu andmed ja aeg, edastatud andmete maht, edastamise staatus,  veebilehitseja tüüp, IP-aadress, operatsioonisüsteem ja liides, veebilehitseja tarkvara keel ja versioon.
Teie IP-aadressi kasutatakse selleks, et võimaldada teile juurdepääs meie veebilehele või rakendusele. Kui IP-aadress ei ole enam sel eesmärgil vajalik, lühendame teie IP-aadressi, eemaldades teie IP-aadressi viimase okteti. Metaandmeid, sealhulgas lühendatud IP-aadressi kasutatakse meie veebilehe või rakenduse kvaliteedi ja teenuste parandamiseks, analüüsides meie kasutajate kasutamiskäitumist.
 
Konto
Kui loote meie veebilehel või rakenduses konto, võidakse teil paluda esitada oma isikuandmed, näiteks: nimi, postiaadress, e-posti aadress, valitud salasõna, telefoninumber, pangakonto andmed, krediitkaardi andmed, arve ja saadetiste edastamise aadress, huvi teatud toodete/teenuste vastu (vabatahtlik), soov saada turunduse e-kirju (vabatahtlik). Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga pakkuda teile konto funktsioone, edastada teile turundusmaterjale ulatuses, mis on lubatud kohalduvas seaduses, ning analüüsida teie huvisid turunduse eesmärkidel. 
 
Tootetellimused
Kui tellite toote meie veebilehe või rakenduse kaudu, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: teie konto andmed, toote tüüp ja kogus, ostuhind, tellimise kuupäev, tellimuse staatus, toote tagastamised, klienditeeninduse taotlused. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga täita lepingulist suhet ja tootetellimust, osutada klienditeenindust, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust. 

Loosimised
Kui osalete loosimises, kogub ja töötleb Essity teie kohta järgmisi isikuandmeid: nimi, postiaadress, e-posti aadress, osalemise kuupäev, võitjaks valimine, auhind, vastus viktoriinile. Essity töötleb neid isikuandmeid eesmärgiga korraldada loosimine, teavitada võitjat, toimetada auhind võitjani, korraldada sündmus ja turundada. 
 
Terviseandmed:
Kui tellite mõningaid tooteid, võib Essity koguda ja töödelda informatsiooni ka teieterviseseisundi kohta tootetellimuses viidatud viisil. Terviseandmed on tundlikud andmed GDPR-i tähenduses ning Essity võtab kõik vajalikud meetmed, et kaitsta selliseid tundlikke andmeid seaduse nõuete kohaselt. Teie nõusoleku alusel kogub ja töötleb Essity teie terviseandmeid ainult eesmärgiga täita lepingulist suhet ning tootetellimust, osutada klienditoe teenuseid, täita seadusest tulenevaid kohustusi, kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ja pakkuda soovidele vastavat turundust. 
 
 
2. Kolmandad isikud
 • Edastamine teenuse osutajatele
  Essity võib kaasata väliseid teenuseosutajaid, kes tegutsevad Essity andmete töötlejana, et osutada Essity’le teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad. Selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda.
  Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.
    
 • Teised vastuvõtjad 
  Essity võib edastada – kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega – isikuandmeid õiguskaitseasutustele, valitsusasutustele, õigusnõunikele, välistele nõunikele või äripartneritele. Ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega. 

 • Isikuandmete rahvusvaheline edastamine 
  Isikuandmed, mida me teie kohta kogume või saame, võidakse edastada vastuvõtjatele ja neid võidakse töödelda vastuvõtjate poolt, kes asuvad kas Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) või väljaspool seda. Nende hulgas on veebilehel http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm loetelus nimetatud riigid, mis tagavad andmekaitse piisava taseme Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Muud vastuvõtjad võivad asuda teistes riikides, mis ei taga andmekaitse piisavat taset Euroopa andmekaitse õiguse seisukohast. Essity võtab kõik vajalikud meetmed, tagamaks, et edastamised väljapoole EMP-d on nõuetekohaselt kaitstud kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt. Seoses edastamisega riikidesse, mis ei taga piisavat andmekaitse taset, tugineb edastamine asjakohastele kaitsemeetmetele, näiteks Euroopa Komisjoni või järelevalveameti vastuvõetud isikuandmete kaitse standardklauslid, kinnitatud tegevusjuhend koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega või kinnitatud sertifitseerimise mehhanismid koos vastuvõtja siduvate ja jõustatavate kohustustega. Võite küsida koopiat nendest asjakohastest kaitsemeetmetest, võttes meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.
 
3. Töötlemise õiguslikud alused
Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel õiguslikel alustel:
 • Olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • Töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool te olete või võtmaks teie soovil meetmeid enne lepingu sõlmimist;
 • Töötlemine on vajalik, et täita meile kohalduvaid õiguslikke kohustusi;
 • Töötlemine on vajalik, et kaitsta teie või mõne teise füüsilise isiku elulisi huvisid;
 • Töötlemine on vajalik avalikkuse huvides täidetava ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud meile ülesandeks;
 • Töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õiguslikes huvides, välja arvatud juhul, kus nende huvide suhtes on ülimuslikud teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eelkõige, kui olete laps;
 • Muud kohalduvad andmete töötlemise õiguslikud alused, eelkõige liikmesriikide õiguse sätted.
 
Võime töödelda teie tundlikke isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel: 
 • Olete andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks ühel või enamal konkreetsel eesmärgil;
 • Töötlemine on vajalik Essity või andmesubjekti kohustuste täitmiseks ja konkreetsete õiguste teostamiseks tööhõive ja sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaitseõiguse valdkondades.
 • Töötlemine on seotud isikuandmetega, mille andmesubjekt tegi avalikuks;
 • Töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid või millal iganes kohtud tegutsevad oma kohtusüsteemi raames;
 
Teie isikuandmete esitamine on vajalik seadusest või lepingust tulenevate kohustuste kohaselt või vajalik meiega lepingu sõlmimiseks või meilt soovitud teenuste/toodete saamiseks või lihtsalt teie jaoks vabatahtlik.  Isikuandmete esitamata jätmine võib tuua teile kaasa ebasoodsad tingimused, näiteks ei ole teil võimalik saada teatud tooteid ja teenuseid. Välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti, ei too aga teie isikuandmete esitamine teile kaasa õiguslikke tagajärgi.
 
 
4. Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?
Kui olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta. Lisaks võite avaldada vastuseisu oma isikuandmete kasutamisele turunduse eesmärgil, kandmata ühtegi muud kulu peale edastamise kulude kooskõlas põhitariifidega.  Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus (i) taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele, (ii) taotleda oma isikuandmete parandamist, (iii) taotleda oma isikuandmete kustutamist, (iv) taotleda oma isikuandmete töötlemise piirangut, (v) taotleda andmete kaasaskantavust, (vi) avaldada vastuseisu oma isikuandmete töötlemisele (sealhulgas vastuseisu oma profileerimisele) ning (vii) avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).  Oma õiguste teostamiseks võtke palun meiega ühendust punktis 7 („Võtke ühendust“) sätestatud viisil.
Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.
 
 
5. Küpsised ja muud jälgimise tehnoloogiad
Antud veebileht või rakendus kasutab küpsiseid. Täiendavat informatsiooni leiate meie küpsisepoliitikast.
 
 
6. Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?
Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste ja toodete osutamiseks. Kui meievaheline suhe on lõppenud, kustutame teie isikuandmed või muudame teie isikuandmed anonüümseks, välja arvatud juhul, kui kohalduvad kohustuslikud säilitamisnõuded. Võime säilitada teie kontaktandmeid ja huvi meie toodete ja teenuste vastu pika aja jooksul, kui Essity’l on lubatud saata teile turundusmaterjale. Lisaks võib meil olla kohalduvatest seadustest tulenev nõue säilitada osasid teie isikuandmeid 10 aastat pärast vastavat maksustamise aastat. Võime teie isikuandmeid säilitada ka pärast lepingulise suhte lõppu, kui teie isikuandmeid on vaja teiste kohalduvate seaduste täitmiseks või kui vajame teie isikuandmeid selleks, et kaitsta, luua ja teostada õiguslikke nõudeid ainult teadmisvajaduse alusel. Ulatuses, milles see on võimalik, piirame pärast lepingulise suhte lõppu teie isikuandmete töötlemist selliste piiratud eesmärkidega.
 
 
7. Võtke meiega ühendust
Kui teil on privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:
 
Essity Estonia OÜ 
Meistri tn. 10, Tallinn 
13517 Estonia 
Tel: +372 671 15 00  
Mob. tel.: +372 504 4997 
 
Meie esindaja Euroopa Liidus kontaktandmed on:
 
Compliance Officer Data Protection
Tel: +49 40 4909-6546
Mobile: +49 172 439 6933

Teave küpsiste kohta

Sellel Saidil kasutatakse küpsiseid. Antud jaotises kirjeldatakse küpsiste kasutamist ja selgitatakse, kuidas te saate küpsiseid säilitada või kustutada. 


Mis on küpsised? 

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis edastatakse teie arvuti kõvakettale veebisaidilt. 

Need ei ole arvutiprogrammid, vaid väikesed andmefailid, mis võimaldavad veebisaitidel salvestada ja kasutada kasutaja sirvimisharjumusi puudutavat teavet. 

Enamik veebisaite kasutab küpsiseid, kuna need on osaks tööriistakastist, mis muudab Interneti kasutamise suurepäraseks kogemuseks. Küpsised võimaldavad veebisaitidel pakkuda isikupärastatud teenuseid (näiteks, pidades meeles sisselogimise andmeid, hoides tooteid ostukorvis või kuvades asjakohast sisu). 

Küpsiseid on erinevat tüüpi: ajutised küpsised (ehk seansiküpsised) kustutatakse, kui brauser sulgub; püsiküpsiseid ei kustutata, need säilivad kuni tegeliku kustutamise või aegumiseni (mis sõltub sellest, kui pikaks ajaks veebisait küpsiste kestuse programmeeris). 

Kuida küpsist kustutada? 

Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt. 

Võimalik, et saate küpsiseid oma brauseris keelata, kuid arvestage, et seda tehes kaotate paljud funktsioonid, mis on vajalikud veebisaidi korralikuks toimimiseks. 

Kui te soovite saada üksikasjalikumat teavet küpsiste kohta, tutvuge palun veebisaidiga aadressil www.aboutcookies.org, kust leiate põhjalikku ja sõltumatut teavet selle kohta, kuidas brauseri sätteid kasutades küpsiseid keelata ja kuidas kustutada küpsiseid, mis on arvutis juba olemas. 

Küpsiste kustutamiseks mobiiltelefonist peate lugema selle juhendit. 

Torki küpsiste loend 

Selleks, et saaksime anda teile isikupärastatud kogemuse, kasutab see Sait küpsiseid. Iga kord, kui te Saiti kasutate, edastatakse ja/või kasutatakse küpsiseid. Küpsised on kirjeldatud allpool.          


Otstarve Tüüp Aegumistähtaeg 1. või 3. osapool
Ostunimekirja töötlemine Funktsiooniküpsised Püsiküpsised Esimene isik
Nõusolek küpsiste kasutamise põhimõtetega (küpsiste kasutamine heaks kiidetud) Hädavajalikud küpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Facebook – Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Kolmas isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Google Analytics - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine Google AdWords - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Kolmas isik
Tarbijaskonna teabe kogumine/veebiturundus/kasutaja käitumine DoubleClick tulvar - Kasutaja eelistuste/sihtrühma otsimise/reklaamiküpsised Seansiküpsised ja püsiküpsised Esimene isikÄärmiselt vajalikud küpsised - Need küpsised on olulised, et saaksite veebisaidil navigeerida ja selle funktsioone kasutada, nt juurdepääsu saamine veebisaidi kaitstud aladele. Nende küpsisteta ei saaks me pakkuda teile vajalikke teenuseid, nt ostu sooritamist. 
 
Jõudlusküpsised – Need küpsised koguvad teavet veebisaidi kasutamise kohta, näiteks milliseid lehti külastatakse kõige sagedamini ja kas veebilehtedelt saadakse veateateid. Need küpsised ei kogu külastajat identifitseerivat teavet. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on koondteave ja seetõttu anonüümne. Seda teavet kasutatakse ainult veebisaidi toimivuse parandamiseks. 
 
Funktsiooniküpsised – Need küpsised võimaldavad veebisaidil jätta meelde teie valikud (nt teie nimi, keel või regioon) ja pakkuda täiustatud isiklikke funktsioone. Nende küpsiste abil kogutavat teavet saab anonümiseerida ning need ei saa jälgida teie sirvimistoiminguid teistel veebisaitidel. 
 
Sihtotstarbelised ehk reklaamiküpsised – Neid küpsiseid kasutatakse, et pakkuda reklaame, mis on teie jaoks asjakohasemad ja vastavad paremini teie huvidele. Neid kasutatakse reklaamide kuvamiskordade piiramiseks ja ka reklaamikampaania efektiivsuse hindamiseks. Need paigaldatakse meie reklaamivõrkude poolt ettevõtte [Essity / Tena UK / Bodyform UK jne] loal. Need jätavad meelde, et olete veebisaiti külastanud ja seda teavet jagatakse teiste ettevõtetega, nt reklaamijatega. Sageli lingitakse sihtotstarbelisi ehk reklaamiküpsised saidi funktsioonidega, mida pakub teine ettevõte. 
 

Kasutustingimuste aktsepteerimine 

Kasutustingimusi aktsepteerides ning ka Saiti külastades ja kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Te võite ka nõustuda meiepoolse küpsiste kasutamisviisiga oma veebibrauseri sätete kaudu.  
 

Kasutajate kaastöö 

Võimalik, et Essity lubab teil postitada teavet, kommentaare või teisi materjale meie Saidil, sotsiaalmeedias või teistes võrguteenustes. Seda tehakse, et hõlbustada Essity ja meie tooteid puudutavat infovoogu. Kasutajate kaastööd puudutavad tingimused on sätestatud õiguslikus teates (vt ülalpool). 
 
Ärge edastage meile teavet teiste isikute kohta, kui teil pole selleks nende nõusolekut.


Printige Laadige alla